اخبار ::بيانيه سازمان جهادكشاورزي استان قزوين به مناسبت سالروز سوم خرداد