اخبار ::برای اولین بار پیام صوتی به بهره برداران بخش کشاورزی استان قزوین ارسال شد