اخبار ::کشاورزان شهرستان آوج با یافته های تحقیقاتی گندم دیم در اراضی کشاورزی آشنا شدند