اخبار ::243ميليارد ريال تسهيلات بهين ياب به واحدهاي فعال بخش كشاورزي شهرستان بويين زهرا پرداخت شد