اخبار ::گلخانه داران استان قزوین با روش های نوین کشت های گلخانه ای آشنا شدند