اخبار ::تا پایان سال جاری 10 هزار هکتار سامانه نوین آبیاری در استان اجرا می شود