اخبار ::مزارع گندم دیم شهرستان آوج در وضعیت مطلوب قرار دارد