اخبار ::پایان عملیات مبارزه با سن مادر در 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی بوئین زهرا