اخبار ::2 هزار میلیارد تومان خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی استان وارد شد