اخبار ::انتصاب سرپرست مدیریت حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین