اخبار ::انتصاب سر پرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین