اخبار ::انتصاب سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاه سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین