اخبار ::انتصاب مشاور امور عمرانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین»