اخبار ::مدیریت منابع آبی و افزایش بهره وری با توسعه کشت گلخانه ای میسر می شود