اخبار ::153 هزار تن علوفه زمستانی برای دام های عشایر تامین شده است/ پیش بینی تولید 200 هزارتن گوشت قرمز توسط عشایر در سال جاری